Till verktygslådan

Kvalificering av leverantör

Ett vanligt feltänk i upphandlingar är att upphandlare vill rymma in allt för många önskemål och krav.

Kvalificering av leverantör

Ett vanligt feltänk i upphandlingar är att upphandlare vill rymma in allt för många önskemål och krav.

Beroende på vad som ska upphandlas kan krav ställas på leverantören genom en kvalificering. Det gör du för att kunna göra en bedömning av leverantörens förmåga att leverera det som upphandlingen avser. Syftet är att identifiera de leverantörer som har tillräcklig erfarenhet eller ekonomisk möjlighet att utföra uppdraget. Det är viktigt att skilja på att identifiera leverantörens kapacitet och att hitta den leverantör som har den bästa förmågan att genomföra uppdraget. Antingen bedöms leverantören klara av att genomföra uppdraget eller inte.

När det gäller krav på leverantören består prövningen av leverantören av två moment:

  1. Uteslutning av leverantör: obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunder som tar sikte på omständigheter som allvarliga brott eller missförhållanden.
  2. Kvalificering av leverantör: Det finns inget krav på att en upphandlande myndighet eller enhet måste ställa kvalificeringskrav på leverantören. Det är frivilligt.

Gemensamt för dessa moment är att bedöma leverantörens lämplighet att klara av och genomföra ett upphandlingskontrakt.

  • Behörighet att utöva yrkesverksamhet
  • Kan exempelvis vara att krav ställs på att leverantören är registrerad i ett aktiebolag-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs där leverantören är registrerad.
  • Viss ekonomisk och finansiell ställning
  • Kan exempelvis vara att krav ställs på att leverantören ska ha en viss minsta årsomsättning eller en lämplig ansvarsförsäkring.
  • Viss teknisk och yrkesmässig kapacitet
  • Kan exempelvis vara en redovisning över de referensuppdrag som har utförts under de senaste tre åren.
  • Om krav ställs på viss kompetens eller funktion i leverantörens organisation, ska dessa krav kopplas ihop till det som är relevant i förhållande till varan eller tjänsten.
  • Fundera över vilken funktion och eventuell nivå ett krav på ekonomisk och finansiell ställning har.

Följ oss

Medfinansieras av

Hjälp mig digitalisera!