Det finns ett ökat behov av kompetens inom digitalisering och digital teknik i alla delar av samhället.

Allt fler jobb och branscher kräver en grundläggande förmåga att hantera digitala verktyg, och den tekniska utvecklingen ökar behovet av anpassning både för anställda och organisationer. Med en mer utbredd digital kompetens skapar vi en grund för en ökad digitalisering. Vi tror att en större bredd av digital kompetens i förlängningen även bidrar till en vassare spets inom digitalisering och innovation.

Level Up riktade sig till de som ville öka både sin egen och sina anställdas digitala kompetens. Under 2022 hade därför 300 personer som arbetar som enhets- eller verksamhetschefer inom offentliga verksamheter, med inriktning mot hälsa, vård och omsorg, möjlighet att ta del av de utbildningsinsatser som projektet erbjuder.

Utbildning parallellt med deltagarnas ordinarie arbete

Utbildningen har fått namnet Level Up och utbildningsinsatserna var helt digitala med flexibelt schema, vilket gjorde det möjligt att kombinera utbildningen med ordinarie arbete. Programmet anpassades för både nybörjare och dem med mer avancerade kunskaper inom digitalisering och innovation. Deltagarna gavs möjlighet att utveckla sin egen kompetens, men också skapa ett gemensamt förhållningssätt för att säkerställa hållbara lösningar och interna dialoger.

Fortsatt utveckling efter utbildningen

Alla de tips, insikter, reflektioner och upplevelser som framkommit och som deltagarna delat med sig av under utbildningen har tagits tillvara på olika sätt, för att kunna nyttjas och spridas vidare till fler.

 

Tänk om; Nätverket

Framåt kommer Compare att driva Tänk om; Nätverket. Kompetensnätverket kommer främst rikta sig till verksamma i offentlig sektor med inriktning vård, hälsa och omsorg i Sverige. Compare vill genom detta låta de värdeskapande dialogerna och insikterna som skapades i samverkan med deltagarna i Level Up leva vidare och vara till nytta för fler.

Kompetensnätverket kommer fortsätta utvecklas framöver och erbjuda ökande värde. Vi tror på samverkan över regions- och kommungränser, och vill fortsätta skapa förutsättningar för såväl kunskapshöjning, omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling för verksamma inom offentlig sektor.


 Ta täten digitalt

Baserad på utbildningen lanserades en e-bok innehållandes tankar och slutsatser från de 300 deltagarna.

Ta täten digitalt är en samling tankar, insikter och idéer från diskussioner och erfarenhetsutbyten som tagits fram i samarbete med deltagarna. Bland annat innehåller den konkreta tips om hur vi skapar förutsättningar för nya lösningar, social hållbarhet och att våga ta sig an förändring. Allt på ett okrångligt sätt som redan testats under 19 000 studietimmar! Förhoppningen är att den kan inspirera och uppmuntra till digitalisering och vad den kan göra för oss i vardagen.


Videomaterial om metodstöd

Chefer har efterfrågat konkret stöd i tillägg till generell kompetensutveckling. Därför var ambitionen också att tillhandahålla praktiska verktyg, metod- och processtöd genomgående under utbildningens samtliga kategorier. Nedan kan du se exempel på de metodstöd som tagits upp under utbildningen och hur de använts i praktiken.

Arvika testar digitalt verktyg för rehab
Karlstad skapade ny tjänst via efterfrågeacceleration
Test i verklig miljö – så fungerar det


Fler insikter och lärdomar från projektet hittar du i projektrapporten, som kan läsas här.

Här kan du se Level Ups avslutskonferens, där deltagare själva berättar om sin upplevelse av utbildningen:


Level Up är en utbildningssatsning som drevs av Compare inom ramen för projektet ”Din Digitala förflyttning” och i samverkan med HIOS (Health Innovation of Sweden).

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.